You may find the English version of text down below”

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında 2020-2021 proje yılı başvuruları 15 Aralık 2020-5 Şubat 2021 tarihleri arasında MyKHAS üzerinden online olarak alınacaktır.

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır.

İlgili hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mayıs 2022'dir. 

 Başvuru Aşamaları:

 1. MyKHAS üzerinden Online başvuru yapılması
 2. Başvuru yapmadan önce MyKHAS sistemine girip “acil durumda aranacak kişi” bilgisi kontrol edilmeli. Eğer bu bilgi eksikse, Öğrenci İşleri ile iletişime geçip, ekletilmesi gerekir, aksi takdirde başvuru yapamazsınız
 3. Başvuru Belgelerinin Sisteme Yüklenmesi: Belgelerinizi, MyKHAS sistemine 05.02.2021 tarihinde, gece 23:59’a kadar yüklemelisiniz. Evrakını yüklemeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
   • Başvuru Belgeleri
    1. Başvuru Formu (sistem üzerinden doldurulacak)
    2. Euro-pass formatında CV (formatı indirip, doldurup, yüklemelisiniz)
    3. Öğrenci İşlerinden alınmış orjinal 1 adet Transcript (İngilizce veya Türkçe)
 4. Aşama başvuru sonuçlarının açıklanması: 12 Şubat 2021
   • Bu aşamada bölüm gözetmeksizin başvuran adaylar Erasmus puanına göre sıralanacak ve Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre hibe dağılımı yapılacaktır.
   • www.international.khas.edu.tr adresinde duyurularda sonuçlar açıklanacaktır
 5. Kabul Belgesinin MyKHAS Sistemine Yüklenmesi: 1 Mart 2021 
   • İlk aşamada başvuru kriterlerini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 1 Mart 2021 gününe kadar staja gideceği kurumdan kabul belgesini MyKHAS sistemine eklemek zorundadır. Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.
   • Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu yüklememiş olan öğrencilerimiz ise başvurularını tamamlamış sayılamayacakları için 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
   • Temin etmeniz gereken Kabul Mektubu formatına MyKHAS sisteminde evraklar kısından ulaşabilirsiniz (İmzalı ve Mühürlü olması gerekmektedir)
 6. Nihai Yerleştirmenin İlan Edilmesi: 8 Mart 2021

Başvuru Kriterleri:

 1. Minimum 1 yıllık Genel Not Ortalamasının oluşması
 2. Genel Not Ortalaması: Min 2.20 Lisans öğrencileri için; Min 2.50 Lisansüstü Öğrencileri için
 3. Ingilizce Yeterlilik Ölçütü: Aşağıda yer alan minimum İngilizce yeterlilik kriterlerinden birini sağlamak zorundadırlar ve aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarının notunun başvuru öncesinde Öğrenci İşleri’nde sisteme girilmesi gerekmekte ve başvuru esnasında ibraz etmek zorundadılar:
  • EL 101-102: CB
  • EL 201-201: CC
   1. EL derslerinden son 2 dersin ortalaması alınarak İngilizce Dil Yeterlilik Puanı oluşturulur
  • Toefl IBT: 78
  • YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65
  • CAE, CPE: 160
  • PTE Akademik: 60
  • Kadir Has University Core program students who would like to apply for the Erasmus and Exchange program, they need to submit the results of the KHAS English Proficiency exam taken within the last 5 years. Minimum criteria of the KHAS English Proficiency exam are 60 points. If KHAS English Proficiency exam results are not sufficient, they must submit TOEFL, YDS, EYDS or PTE English exam.

 Erasmus Puanı: GNO ve İngilizce Dil Yeterlilik Puanının Aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

 • Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus+ Programına katılım:
 • Her bir önceki katılım için - 10 puan
 • Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan

ÖNEMLİ NOT:

 • Mezun durumunda olacak öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde ve hareketliliğin son tarihi olan 31 Mayıs 2022’de tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Erasmus staj programı kapsamında öğrenciler maksimum 2 ay

Hareketlilik Gerçekleştirilecek Ülkelere göre Aylık Hibe Miktarları:

1

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain

600

2

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia, Slovenia

400

 

Dear Students,

Within the scope of the 2020-2021 European Internship Consortium, applications for Erasmus Internship Mobilities will be opened between 15th of December2020-5th of February 2021. You must submit your application via MyKHAS system.

The minimum period for Erasmus Internship Mobility is 2 months and students have the right to benefit from Erasmus Student Mobility for 12 months during their undergraduate, graduate and doctoral studies. The deadline to complete the mobility is 31 May 2022.

Application Stages:

 1. Online application via MyKHAS
 2. Before making your application, “emergency contact person" information should be checked by entering the MyKHAS system. If this information is missing, it must be added to the Student Affairs Office, otherwise you cannot apply.
 3. Submission of Application Documents: It should be submitted to MyKHAS platform until by 5th of February 2021, 23:59. Those who do not submit their documents will not be take into consideration. Application Documents are listed below:
  • Application Form (fill online)
  • CV in Euro-pass format (download the draft version, fill and upload to the system)
  • 1 Original Transcript from Student Affairs
 4. Announcement of the results of Phase 1 application: 12th of February 2021
  • At this stage, the applicants will be listed according to the Erasmus Grade and the distribution of grants will be made according to the amount of grants transferred to the resources of the University.
  • Results will be announced at international.khas.edu.tr
 5. Submission of the Acceptance Letter: 1st of March 2021
  • Students who successfully meet the application criteria in the first stage must submit the acceptance letter from the institution they will go to the internship to MyKHAS platform until 1st of March 2021 Students who move to the second phase will be informed about the support that the Consortium will provide to the students during the placement phase.
  • Students who do not submit an acceptance letter even though they are entitled to be settled will not be considered to have completed their application and will be terminated as of 1st of March 2021.
  • You can find the Letter of Acceptance which you need to provide, on MyKHAS system (Must be signed and Sealed)
 6. Announcement of Final Placement: 8th March 2021

Application Requirements:

 1. Minimum 1-year GPA
 2. GPA: Min 2.20 For undergraduate students; Min 2.50 for Graduate Students
 3. English Proficiency Criteria: They must meet one of the following minimum English proficiency criteria and have to submit it at the time of application:
  • EL 101-102: CB
  • EL 201-201: CC (The average of the last two courses from EL courses will take into consideration for English Language Ability Grade)
  • Toefl IBT: 78
  • YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65
  • CAE, CPE: 160
  • PTE Academic: 60
  • Kadir Has University Core program students who would like to apply for the Erasmus and Exchange program, they need to submit the results of the KHAS English Proficiency exam taken within the last 5 years. Minimum criteria of the KHAS English Proficiency exam are 60 points. If KHAS English Proficiency exam results are not sufficient, they must submit TOEFL, YDS, EYDS or PTE English exam.

Erasmus Grade: Calculated by the arithmetic average of the GPA and English Language Proficiency Score.

However, the following points are taken into consideration in the evaluation of the applications:

 • Previous Erasmus + Program participation at the same level of education:
  • For each previous entry - 10 points
 • Disadvantaged students (if the doctor presents the health report with the application form): +10 points
 • In case of mobility in the country of citizenship: -10 points

IMPORTANT NOTE:

 • Graduated students can also benefit from mobility when they apply before graduation. However, the internship right must be completed within 12 months of graduation and completed on 31st May 2022, the last date of mobility.
 • Within the scope of the Erasmus internship program, students are granted a maximum of 2 months.

Monthly Grant for Internship Mobility

1

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain

600

2

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia, Slovenia

400

 

Undergraduate & Graduate Programs